logotyp

Uskutečněné akce 2016/2017

 • 29. 6. jsme společně prožili rozloučení s předškoláky a páťáky v přírodním areálu Na kolečku. Již tradičně byli předškoláci pasováni na prvňáčky a loučili jsme se s páťáky. V programu vystoupily mažoretky a chlapci z 5. ročníku. K tanci a poslechu nám hrálo a zpívalo duo Erika a Motýl. Celá Zahradní slavnost  byla krásným zakončením školního roku.

 • V úterý 27. 6. se všichni žáci vydali na pěší výlet k Výklopníku, kde je čekala projížďka po Baťově kanálu. Počasí nám přálo a žáci si celou akci užili. Děkujeme panu Fojtíkovi za zpestření celého výletu v podobě projížděk na lodi.  

 • 7. 6. jsme se společně vydali do Permonia na školní výlet. Po příjezdu jsme se rozdělili do několika skupin a postupně objevovali indicie, která nás zavedly až do cíle. Žáci 1. a 2. ročníku si odvezli medaile a žáci 3. - 5. ročníku každý svého permoníka. Počasí nám přálo a celý výlet se krásně vydařil.

 • 2. 6. jsme si společně zasportovali se žáky ZŠ Petrov. Proběhlo několik disciplín např. vybíjená, skok přes švihadlo, přetahování lanem. Úspěch střídavě provázel žáky obou škol. V přátelské atmosféře jsme se rozešli a těšíme se na další sportovní klání v duchu fair play.

 • Ve dnech 24. a 25. května navštívil 4. a 5. ročník oblast Bílých Karpat v rámci projektu „Bílé Karpaty na vlastní oči“. Cílem projektu bylo navštívit nejbližší chráněnou krajinnou oblast a její okolí, vidět tamější specifické druhy fauny a flóry, vyzkoušet si pracovat s přírodovědnými pomůckami a sestavit vývoj žáby a získat více informací o jejím životě.

 • Dne 25. 5. se žáci 1. - 3. ročníku naší školy zúčastnili návštěvy Obecního úřadu obce Sudoměřice a besedy s panem starostou Stanislavem Tomšejem. Zapojili se tak do projektu s názvem "Obec", a dozvěděli se spoustu nových informací. Pan starosta dětem povyprávěl základní informace o historii obce Sudoměřice a nezapomněl zmínit i pár zajímavostí, což děti ocenily. Na konci besedy žáci pokládali panu starostovi své dotazy a otázky. Po příjemné návštěvě místního úřadu děti ve škole kreslily obrázky důležitých místních staveb a objektů, tedy školu, kostel, sochu Sudomíra atd. Den se nám vydařil, a děti si z něj odnesly pěkný zážitek. 

 • 24. 5. se žáci 3. ročníku zapojili do projektu "Občan". Děti postupně získaly informace o tom, kdo je občan, jaká  má práva a povinnosti. Dále si vysvětlily k čemu slouží občanský průkaz. Žáci společně vytvořili několik anketních otázek, které pokládali svým spoluobčanům. Všem dotazovaným děkujeme za jejich reakce.

 • Paní učitelky a žáci 2. ročníku se ve středu 24. 5. odebrali k rybníku Vanďurák, který je vzdálen asi 2 km od školy, aby se blíže seznámili s rostlinami a živočichy vyskytujícími se v rybníku a jeho nejbližším okolí. Na místě se žáci rozdělili do skupin a vypracovávali pracovní listy – stavba těla ryby, význam rybníků, živočichové a rostliny v blízkosti rybníků. Pozorovali rostlinstvo a živočichy, kteří se nacházejí v okolí rybníka. Nejvíce děti zaujal svízel přítulný. Zahráli si pohybovou hru. Pak jsme se u rybníka společně  vyfotili. Na závěr nám nepřálo počasí, proto hodnocení proběhlo v učebně ŠD. Celý den byl součástí projektu "Voda"

 • V neděli 21. 5. se uskutečnila Školní akademie 2017. Vystoupení téměř všech dětí naší školy bylo moc krásné a věříme, že společně strávený čas  všem udělal radost. Během akademie se střídala taneční vystoupení s humornými scénkami ze života. Celý program byl doplněn o sólový zpěv, hru na nástroj, recitaci a nechyběla ani pohádka. Tímto bychom chtěli poděkovat Spolku "Rodiče dětem" za podporu a také obci Sudoměřice za poskytnutí pódia a zvukové aparatury.

 • 19. 5. 2017nás reprezentovali ve Strážnici během okresního kola Dopravní soutěže Denis Ivánek, František Kýr, Julie Glöcklová, Tereza Marková. Celému družstvu blahopřejeme ke krásnému 5. místu
 • Dne 15. 5. se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády, kde nás reprezentovali Markéta Nogová 5. místo a Jan Janeček 6. místo. Oběma blahopřejeme k pěknému umístění.

 • V pátek 28. dubna jsme si udělali „Čarodějnické dopoledne“. Celá výuka byla tématicky zaměřena. Tvořili jsme papírové čarodějnice, luštili strašidelnou osmisměrku, pekli čarodějnické perníkové muffiny, zpívali čarodějnické písně, rytmizovali zaklínadlo, počítali strašidelné  slovní úlohy, hráli hry a vyplňovali pracovní listy s touto tématikou. Moc jsme si to užili.
 • 25. 4. 2017 jsme se zúčastnili krásného koncertu, který pořádala ZUŠ ve Strážnici. Známé i méně známé melodie jsme vyslechli v podání klavíru, klarinetu, houslí, příčné flétny a mnoha dalších nástrojů. Nechybělo ani taneční vystoupení. Mezi účinkujícími byli i žákyně naší školy. Všem účinkujícím děkujeme za krásný hudební zážitek.

 • V pátek 21. 4. jsme se  společně s dětmi z Mateřské školy zúčastnili divadelního představení O Květušce, zahrádce a babici Zimici, která byla inspirována Špalíčkem pohádek, jehož autorem je František Hrubín. Celá pohádka byla doplněna krásnými efekty a všichni jsme byli rádi, že babice Zimice byla poražena a Květuška se mohla ze své zahrádky dál radovat. 

 • Ve středu 19. 4. proběhl projekt DEN ZEMĚ, jehož součástí měl být i úklid hřišť v naší obci. Vzhledem k nepřízni počasí jsme tedy projekt rozdělili na část teoretickou a praktickou. Společně jsme si v jednotlivých ročnících zopakovali zásady třídění odpadu. Druhá tzn. praktická část je ještě před námi.

 • 12. dubna 2017 jsme společně s panem starostou Stanislavem Tomšejem uctili památku obětí II. sv. války. V tento den byla naše obec osvobozena od německé okupace.

 • ve středu 12. 4. 2017 proběhla již tradiční jarní část Dopravní výchovy, která byla určena žákům 3. a 4. ročníku. Současně s ní proběhla i Dopravní soutěž - 4 nejlépe umístění žáci nás budou reprezentovat v dalším kole.

 • 11. 4. 2017 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018. Bylo zapsáno 20 dětí. Budoucí prvňáčci přednášeli, počítali, poznávali geometrické tvary, vyprávěli příběh a to je jen krátký výčet dovedností potřebných pro nástup do první třídy.

 • 10. 4. 2017 se uskutečnila Keramická dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové z DDM Strážnice. Děti si vyrobily keramické překvapení pro maminky. Paní Flašarové děkujeme za ochotu a trpělivost.

 • v úterý 28. 3. 2017 jsme příjemnou ranní procházkou došli do Petrova, kde se naši vybraní žáci zúčastnili dalšího kola recitační soutěže. Jako podpora našim malým recitátorům byli žáci 4. a 5. třídy, kteří seděli v publiku a vše bedlivě pozorovali. Děvčatům, které naši školu reprezentovali mezi dalšími zúčastněnými školami (Petrovem, Radějovem, Tvarožnou Lhotou, Kněždubem, Loukou) se velmi dařilo. V první kategorii těch nejmenších se představila na pódiu Anička Bučková a Amálka Lučanská. Nedaly na sobě znát ani trochu trémy a odrecitovaly doslova na výbornou. V druhé kategorii nás reprezentovala Zuzanka Janečková (2. ročník) a Adélka Pytlová (3. ročník). Obě děvčata zaujala porotu natolik, že z toho bylo nakonec úžasné umístění. Zuzanka svým dokonalým výrazem vystoupila na nejvyšší stupínek a obsadila 1. místo, a Adélka se se svým milým projevem zařadila hned za ni, vyhrála 2. místo. Ve třetí kategorii se za naši školu předvedla Šárka Janečková, která také dokázala, že opravdu „umí“ a umístila se na krásném 3. místě. Recitační soutěž tedy můžeme považovat za velice úspěšnou. Děvčata se blýskla i v takové konkurenci a pro svou školu vyrecitovala opravdu perfektní umístění. Moc jim gratulujeme.

 • V pondělí 27. března navštívili žáci naší školy knihovnu v Sudoměřicích, kde pro ně měla připravený program paní knihovnice Monika Podrazilová. Děti ve skupinách plnily úkoly a následně obdržely indicie, které jim odkryly významnou osobnost českých dějin. Tajemnou osobností byl Jan Ámos Komenský, který je znám svým působením v oblasti vzdělávání a často je nazýván " učitelem národů " . Paní knihovnici děkujeme za zpestření výuky a těšíme se na další návštěvu.

 • Ve čtvrtek 23. března se děti 1. ročníku  podívaly ke koním  k babičce Evičky Maradové. Paní Macháčková nám s nadšením a trpělivostí sdělila vše o chovu koní, jejich povaze a potřebách. Všechny povozil poník Ferda, společně jsme zanesli zásyp pro zvířátka. Celé dopoledne nás doprovázelo jarní sluníčko a dobrá nálada. Paní Macháčková, moc děkujeme! :-)

 • V pondělí 6. března měly děti možnost shlédnout  "Písečnou animaci" - kreslení do písku, které bylo promítáno na plátně. Celou animaci doprovázela příjemná hudba, mezi jednotlivými částmi děti sdělovaly, jak se obrázky v průběhu kreslení měnily. V závěru si kreslení do písku mohly vyzkoušet. Děkujeme paní Marice Koňařové za krásný zážitek.

 • V pondělí 13. 2. se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže. Děkujeme všem účastníkům za pěkné výkony. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná v Hodoníně 2. 3. 2017.

  I. kategorie:
  1. místo -  Zuzana Janečková
  2. místo - Julie Grossmannová
  3. místo - Anička Bučková

  II. kategorie:
  1. místo - Šárka Janečková
  2. místo - Markéta Nogová
  3. místo - Adéla Pytlová

  Dále se nejlépe umístěné žákyně zúčastní Recitační soutěže v Petrově.

 • Ve čtvrtek 9. 2. proběhl v 1. třídě tématický "Sněhulácký den". Děti si s paní učitelkou Šárkou Dańkovou přečetly sněhulácký příběh, skládaly z písmenek, vymýšlely a psaly slova, řešily sněhulácký labyrint, počítaly a kontrolovaly příklady, řešily sněhulácké slovní úlohy, učily se určovat čas a také si vyrobily malého sněhuláčka a záložku do knihy. Na konci výuky děti obdržely Sněhulácké osvědčení. Všem se hravé tématické dopoledne líbilo.

 • 1. a 2. 2. 2017 jsme společně absolvovali projektový den Zdraví dětem. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Paní lektorka z neziskové organizace ZkusToZdrave.cz nás seznámila se dvěma kamarády - Zdravíkem a Jedlíkem, kteří společně tráví čas u strýčka Toma. Jedlík se postupně seznamuje s " novými " potravinami, které jsou nejen chutné, ale i zdraví prospěšné. V následující části projektu děti tvořily plakáy potravin, které třídily na ovoce, zeleninu, maso, mléčné výrobky a pečivo. Celý projekt jsme zakončili soutěží v pantomimě na téma sport. Dětem se celý den líbil a získaly mnoho nových poznatků z oblasti zdravého životního stylu.


 • 31. 1. za odměnu k pololetnímu vysvědčení žáci zhlédli filmové představení Anděl Páně 2 v kině Morava ve Veselí nad Moravou.
 • 14. 1. 2017 se konal tradiční Školní ples, který zahájili předtančením žáci 5. ročníku a mažoretky. Obě vystoupení se moc povedla. K tanci a poslechu nám všem hrála hudební skupina F - Club. Rádi bychom poděkovali Rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice za organizaci a paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za nácvik polonézy 5. ročníku.
 • 22. 12. Proběhly ve škole třídní vánoční besídky. Děti si společně předaly drobné dárky a ochutnaly cukroví, které si mohly přinést. Potom se přesunuly do tříd, které se pro tento den změnily v kinosály a hernu. 
 • 21. 12. Jsme se společně sešli při  ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU  "U STATKU", které se již tradičně uskutečnilo ve spolupráci se spolkem "Rodiče dětem" a Obcí Sudoměřice. Vystoupily zde děti z MŠ i ZŠ  Sudoměřice s pásmem vánočních básní a koled. Vánočně laděné divadelní představení Ovečka a vlk nám zahrály děti z Dramatického kroužku pod vedením Mgr. Michaely Janečkové. Školní kroužek Flašinet pod vedením p. uč. Terezy Orságové celou atmosféru příjemně doladil vánočními koledami. Doufáme, že pohodu ze společného setkání jste si přenesli do vašich domovů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům a účinkujícím za krásný  zážitek!

 • 20.12. K nám zavítal s výukovým hudebním programem Stařenka Morava vypráví pan Mgr. Petr Drkula, PhD. Děti se prostřednictvím zpívaných příběhů, přenesly o několik století později a poznaly proč se jejich předkové více než smyšlených strašidel báli například Turka nebo Brandenburka a také kdo je před nimi ochraňoval. Všichni měli možnost vyzkoušet si hrát na kobzu, dvojačku, koncovku nebo grumle.  Dětem se neotřelé zpracování teámatu velmi líbilo.
 • 5. 12. Mikulášská nadílka byla příjemným zpestřením předvánoční výuky. Mikuláš a jeho doprovod postupně navštívil všechny třídy a děti si odnesly balíček plný dobrot. Někteří navíc ještě uhlí, jako připomínku drobných prohřešků.
 • 29. 11. Jsme společně navštívili skanzen ve Strážnici a zúčastnili se projektu Radujme se, veselme se..., který se nesl v duchu lidových předvánočních a vánočních tradic. Pečení cukroví, zdobení stromečků a předpovídání budoucnosti, bylo tehdy součástí života stejně, jako i v dnešní době.
 • 28.11. 2016 jsme měli možnost navštívit místní knihovnu v Sudoměřicích. Pro každou třídu měla paní knihovnice připraveny úkoly. Jedním z nich bylo pomocí nápovědy hádat autora, název knihy a hlavní postavy. Děti si procvičily své rétorické schopnosti a zároveň zjistily, kolik toho už vědí. Poté jsme se přesunuli k samotným knihám, které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i vypůjčit domů.
 • 8. a 11. 11. Proběhly dva výukové programy CHKO Bílé Karpaty. První z nich Mravenci byl určen pro 1. a 2. ročník a děti nahlédly do života mraveniště, kde žijí lovci, chovatelé i zahrádkáři. Mravenci jsou jedním z nejdokonaleji organizovaných společenství ve světě hmyzu.  Druhý program absolvovali žáci 3. - 5. ročníku a program nesl název Půda žije! Žáci zkoumali půdu, jako nenahraditelný přírodní zdroj, který je domovem mnoha živočichů, rostlin a hub. 
 • 4. 11. Jsme ve škole společně prožili Strašidlácký den - během nějž se děti proměnily v různá strašidýlka a čarodějnice. Všichni se naštěstí po posledním zvonění změnili zpět v naše šikovné a hodné děti. Všichni jsme si celý den moc užili.
 • 20. 10. Projekt Mezilidské vztahy, který má již tradičně prohloubit vztahy mezi školou a rodinou. I letos proběhnul dopoledne Den Otevřených dveří, kdy bylo možno zúčastnit se výuky v jendotlivých ročnících. Pro děti tento den pokračoval LISTOVÁNÍM společně s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou, kteří nám představili knížku Eliáš a babička z vajíčka, jejíž autorkou je Iva Pazderková. Děti byly LISTOVÁNÍM nadšené. Odpoledne vše vyvrcholilo  Podzimním dostaveníčkem v tělocvičně ZŠ. Jehož součástí byla výstava Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). 
 • 29. 9. jsme se sešli NA VÁPENKÁCH, abychom opět po roce vyzkoušeli rychlost a obratnost draků. Byla to nádherná podívaná, i počasí se vydařilo, poprvé jsme na Drakiádě běhali v tričku. Krotitelé draků byli sladce odměněni.
 • 27. 9. jsme navštívili představení Kouzelníka Valdini v KD v Petrově. Kouzelník čaroval s kartami, kuličkou, se šátky a s živými tvory. Ve svém show si přizval na podium několik pomocníků z řad diváků, ale nikdo mu na jeho triky nepřišel. Vystoupení se nám moc líbilo.
 • 8. 9. se uskutečnila na školním dvoře Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Nejprve proběhla výuka ve třídě a potom si žáci vyzkoušeli simulované situace na pozemních komunikacích jako účastníci silničního provozu co by cyklisté.
 • 13. 9. byl slavnostně zahájen provoz opraveného školního hřiště za účasti pana starosty a zástupců obce. Hřiště bylo pokřtěno dětským šampaňským, vystoupily i mažoretky.

Nástěnka

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Provoz ZŠ a ŠD od 13. 9. 2021

Milí rodiče,
tímto Vám oznamuji, že Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN končí k 10. 9.2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. I nadále platí v souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízeních ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorech.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy